En iyi ve en yeni olanı kiralıyoruz!
www.piexrentacar.com

Teslimat ve İade Koşulları

loading

KUR HESAPLA

Genel Satış Koşulları


İşbu sözleşme ile kiralayan PIEX RENT A CAR (bu sözleşmede PIEX olarak geçecektir.)bu kira sözleşmesinde tanımlayan vasıtayı (bu sözleşmede “vasıta” olarak belirtecektir) sözleşmede adı ve adresi geçen kiracıya kiralanmıştır.  Kiracı, vasıtayı bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı (kiralama süresi, dönüş istasyonu vs.) kira ücretini ödemeyi ve genel satış koşullarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeyi imzalamakla kiracı şahsına ait ve şahsından kaynaklanan tüm yükümlülükleri kabul etmiş olur. Kiracının sözleşme üzerinde beyan ettiği adrese yapılan tüm bildirimler geçerli sayılacaktır.
1. Kiracı vasıtayı, stepnesini, tüm lastikleri, vasıtaya at belgeleri, aksesuar ve teçhizatı ile birlikte teslim aldığı gibi vasıtanın kiralandığı şehirde veya sözleşmede belirtilen başka bir PIEX istasyonuna, belirtilen günde iade ve teslim edecektir. Bütün uzatmalar için kiralayana başvuracak ve kiralayanın onayını alacaktır. Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda kiracının aracı hukuka aykırı olarak yedinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. Kiracı, kiralanan araç için yol bulma cihazı (navigasyon) , bebek koltuğu, kar lastiği vb. ilave hizmetler talep ettiği takdirde ilave ücretini ödemek zorundadır.
2. Kiracı, söz konusu vasıtayı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, vasıtada hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder.(Kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında) Kiracı sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası nedeni ile ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile oluşan ve trafik sigortası kuralları kapsamında, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3. Kişilerin talepleride dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. (Örneğin, hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile şanzıman dağılması, uyarı ışığı yandığı halde aracın kullanılmaya devam edilmesi, aracı altının vurulması suretiyle ortaya çıkan hasarlar, lastik, jant gibi akşamlara zarar verilmesi, alkollü araç kullanma vb.) Kiracıya verilen araçta herhangi bir surette hasar meydana gelmesi halinde sürücüden 150 TL. karşılığı hasar takip bedeli alınacaktır.
3. Kiracı tarafından kullanılan ve yukarıda belirtilen vasıta, trafik sigortası şartları ile korunmuştur. Kiracı, kendisi, 3. Şahıslar ve kiralanan araç için, hasar ve zarar muafiyeti sağlamak için, kira sözleşmesinin imza anında kendisine sunulan hırsızlık, hasar, İhtiyari Mali Mesuliyet ve ferdi kaza güvenceleri ile koruma sağlamak istediği taktirde, bunlara ait teminat prim bedellerini ayrıca ve ek olarak peşinden ödemek suretiyle istifade etmek hakkına haizdir. Aksi takdirde he türlü idari cezai ve hukuki (tazminatlar, cezalar vs.) sorumluluk münhasıran Kiracı’ya ait olacaktır. Ancak kiracı vasıtanın yada karoserinin üst kısımlarında olan darbeler sonucu (köprü, balkon, dal yada her nesne tarafından oluşan) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortası hasar güvencelerini kabul etmiş olsa dahi, ödemekle yükümlüdür. Kiracı hasar muhafiyet güvencesi (hırsızlık, hasar, İhtiyari Mali Mesuliyet Güvenceleri ve Ferdi Kaza Sigortası) kabul etmiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen koşullarda vasıtanın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder:
a) Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu etkisi altında ise, 
b) Yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda (kaza tespit raporunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi),
c) Trafik kaza zaptının düzenlenmediği ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda, kasıtlı kazalarda,
d) Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde,
e) Kiracı ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü, sürücüler dışındakilerin aracı aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda,
f) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği kasko poliçeleri genel şartları gereğince kasko bedelinin ödenmediği hallerde ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı hallerde.
4. Vasıta aşağıdaki açıklanan açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır:
a) Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşınmasında, 
b) Herhangi bir vasıta ya da treyleri itmekte veya çekmekte,
c) Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayri kanuni işlerde,
d) Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen bir sürücü tarafından,
e) Motorlu sporlarda (yarış, sürat tayini, ralli, sağlamlık ve hız denemeleri dahil),
f) Vasıtaya zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak yük/eşya taşınmasında,
g) Vasıtaların marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan şekilde yer ve şartlarda (arazi, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı vs. gibi) ve amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda, kısaca olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında.
5. Vasıtanın kullanımı:
a) Vasıtanın durumuna göre en az 1, 2 veya 3 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip kiracı ve/veya sözleşmede belirtilen ek sürücü tarafından kullanılacaktır.
b) Sürücü, en az 20 yaş sınırını geçmiş olmalıdır.
c) Vasıta, kiracı tarafından kira başlangıcında sözleşme üzerine isim/isimleri kaydettirilen, (a) ve (b) maddelerinde tanımlanan sürücü ile ilgili koşullara uyan şahıslar (ek sürücü/sürücüler) tarafından da kullanılabilir.
d) Kiracı, kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin bu kontratın tüm koşullarına uymasını tamamen sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek tüm sonuçlarından tamamen kiracı sorumludur.
e) Kiracı, ayrıca belirtilmediği surette; aracın kilometre sınırının günlük kiralamarda; günlük 150, aylık kiralamalarda; aylık 3000 km. ile sınırlı olduğunu peşinen kabul eder. Kilometre başına aşım ücreti olan; 1 (bir) TL + KDV çarpı, aşılan kilometre miktarını araç tesliminde peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
6. Kiracı, kiralayanın isteği üzerine aşağıda belirtilenleri kiralayanın belirlediği şartlarda ödemekle yükümlüdür:
a) Yürürlükte olan fiyat listesine göre kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedelini,
b) Kiracı, imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerin Tam Hasar Sorumluluk Güvencesi (THSG) (Muafiyetsiz), Hasar Sorumluluk Güvencesi, (HSG) - (500 Euro Muafiyetli),  Araç Hırsızlık Güvencesi, (HG)  - (2000 Euro Muafiyetli), İhtiyari Mali Mesuliyet, (İMM)  Ferdi Kaza Sigortası bedellerini, kiralama sonunda ortaya çıkabilecek tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergileri, vasıtayı kiralama esnasındaki mevcut yakıt doluluğu ile teslim aldığından kiralama sonunda doluluktaki depoyla teslim etmemesi durumunda eksik kalan akaryakıt bedelinin % 30 ‘u oranında hizmet bedeli ile birlikte akaryakıt tutarlarını,
c) Kiracı, kaza yaparsa, Tam Hasar Sorumluluk Güvencesi’ ni  (THSG) kabul etmediği takdirde, (araç teslim sözleşmesinin kiralama bilgileri kısmında tanımlanır) sorumlu olduğu muafiyet miktarını, en geç 1 iş günü içerisinde ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder,
d) Ancak kaza durumunda, kiracı, sigorta seçeneklerinden hangisini satın almış  olursa olsun, kiracıya alkol, uyuşturucu ya da başka bir nedenden dolayı (genel trafik kaidelerine uyulmaması) ceza verilmişse, kiraya veren kiracıdan kazadan dolayı oluşan hasarların tamir bedellerini, kazadan dolayı meydana gelen tüm masrafları tazminatıyla birlikte isteme hakkını kazanır. Kiralama başlangıcında kiralamanın yaklaşık tutarına karşılık bir ön provizyon, kiracının kredi kartından bloke edilir. Kiracı ön provizyon ile yapılan kira bedeli, hasar, zarar bedeli tahsilatlarına itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. 
e) Kiracının kirası altındaki oto çalınırsa, Araç Hırsızlık Güvencesi (TP) kabul etmediği taktirde, aracın veya donanımın bedelini güncel satın alma maliyetlerine göre ödemekle yükümlüdür.
f) Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup, aşırma benzeri sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği, kasko kapsamına dahil edilemeyen ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda, Kiracı araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi peşinen kabul eder.
g) Kiralayan, araç içinden çalınan veya aşırılan eşyaların tazmininden sorumlu tutulamaz.
h) Kiracı, 3. Şahıslara verilen Zorunlu Trafik Sigortası kapsamı dışında kalan hasar bedellerini ödemekle yükümlüdür. Ancak kiracı, iş bu kira sözleşmesinde İhtiyari Mali Mesusiyet (İMM) güvence bedeli primini ödemesi halinde söz konusu hasar bedelinden (Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigorta Genel Şartları dahilinde) İMM poliçesinde kiralanan araç için belirtilen bedel kadar muaftır.
i) Kiracı, kira sözleşmesi anında prim bedelini ödediği Ferdi Kaza Sigortası kapsamındaki bedel tutarınca muaftır. Bu miktarı aşan kısımlarda kiracı münhasıran sorumludur.
7. Kiracı ve diğer yetkili sürücüler (ek sürücü) kira süresi içerisinde kaza olması durumunda kiralayanın sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmek zorundadır:
a) İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,
b) Çift taraflı kazalarda tarafın/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin fotokopisini, fotokopinin mümkün olmadığı durumlarda bilgilerini (ehliyet no, verildiği il, trafik sigorta poliçe numaralarını ve sigorta şirketinin isim vs.) almak, 
c) Sorumluluğu veya suçu kabullenmemek,
d) Yeterli güvenlik önlemlerini almadan vasıtayı terketmemek,
e) Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda durumu derhal  en yakın polis görevlilerine veya ilgili mercilere bildirmek,
f) Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisinde ilgili ofise veya en yakın PIEX ofisine ulaştırmak.
8. Kiralayan, hiçbir şekilde kiracı tarafından vasıtada taşınan yada bırakılan herhangi bir malın kaybından sorumlu tutulamaz. Kiracı, kiraya verenin bahsedilen türde bir kayıp yada hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikayet ve zarardan ibra eder.
9. Vasıtanın kiracı tarafından kullanılmadığı zamanlarda kiracı olası kaza yada hırsızlıkları önlemek için gerekli tedbirleri almak ve vasıtanın kapılarını kilitlemekle yükümlüdür. Vasıtanın çalınması halinde kiracı, vasıtanın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına haber verdiğini kanıtladığı takdirde %50 oranında kısmen sorumluluktan kurtulacaktır. Ayrıca hırsızlık sigortasını, kiralama esnasında araç teslim sözleşmesinde belirtilmek şartı ile satın alması durumunda yine aracın anahtarını, ruhsatını teslim etmek  ve ilgili emniyet makamlarına haber verdiğini kanıtlaması koşuluyla, aracın çalınması ile ilgili sorumluluktan kurtulacak fakat 30 günlük iş kaybı zarar miktarını (PIEX Şirketindeki ilgili aracın aylık kiralama ücretleri esas alınarak hesaplanır)  kiralayan tarafa ödemesine kadar geçen zamandaki iş kaybı zararını peşinen ödemeyi kabul eder.
10. 3. Şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası Limitleri ile sınırlı olup, manevi zararlar dahil meydana gelecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler kiracıya aittir.
11. Kiralayan vasıtanın üretimini yapmadığından, vasıtanın yada yedek parçalarının mekanik yada imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplarda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
12. KİRACI ‘ya köprü, otoyol vb. geçişler için OGS,HGS vb. geçiş sistemleri tedarik edilir. Söz konusu geçişler KİRACI’ya geçiş bedeli artı kdv olarak fatura edilecektir.
13. Kiralayan, ilgili araca kesilen trafik ceza tutanakları üzerinde yazan bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiralayan söz onuşu cezalara erken ödeme indirimi vs. herhangi bir bedel indirimi talep etmeyecektir. PIEX trafik cezası ile ilgili hizmet bedeli talep etme hakkını saklı tutar.
14. Kiracı kendisine teslim olunan aracı/araçları, ticari kazanç maksatlı olarak yorumlanabilecek bir şekilde yük veya yolcu taşıma amacı başta olmak üzere tescil ve trafik belgelerinde yazılı maksadın ve/veya bu sözleşmeyle belirlenen kullanım amacının haricinde hiçbir maksatla kullanılmayacak iş bu Sözleşme kapsamında kullanımı için verildiğini; ayrıca, burada yazılı kullanım amacının dışına çıkarsa, bunun, Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolu Taşıma Kanunu dahil ilgili tüm merci mevzuat çerçevesinde doğuracağı her türlü sorumluluk ve riskin münhasıran kendisine ait olacağını, PIEX ’e herhangi bir sebep ve surette gelebilecek tüm idari, adli ve cezai yaptırım ve sorumlulukların ve uğranılan zararların fer’ileriyle birlikte kendisine derhal rücu edebileceğini bilmekte ve tüm bu hususları aynen kabul etmektedir
15. Araçlarda kullanılan yakıt markası KİRACI’nın insiyatifinde olup yakıt hatalarından kaynaklanan arızaların masrafları KİRACI tarafından karşılanacaktır. Yakıt kaynaklı oluşan zararların karşılanması ile ilgili, petrol şirketleri ile KİRACI muhatap ve sorumlu olacaktır. KİRACI, sözleşme konusu araçlarda kulanılan yakıt markası konusunda seçim hakkına sahipsede araçların kullanım kılavuzlarında belirtilen kalitede yakıt kullanılmaması sebebi ile doğacak hasarın giderilmesine ilişkin bedeller, KİRACI’ya ayrıca fatura edilir.
16. Kiracı, kiralanan araçların hiçbir şekilde başka bir şahıs veya kuruluşa kiraya verilmeyeceğini, hangi neden ve koşul altında olursa olsun Kira Anlaşması ve Genel Satış Koşulları üzerinde ismi yazılı olmayan bir kişiye kullandırılmayacağını veya satılamayacığı hususlarını kabul ve taahhüt eder. Aksi durumun tespiti halinde, PIEX ’in hasar güvenceleri geçerli olmayacak ve tüm zarar ve ziyanlar, Kiracı tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, aracın, başka bir şahısa verildiğinin veya kullandırıldığının tespiti halinde, PIEX ’in ilgili araç için fatura ettiği araç kira ücretinin 3 katı kadar ücret talep etme hakkı saklıdır. Söz konusu aracın başka bir kişiye satılması veya satılmaya teşebbüsü halinde, PIEX ’in ,en az araç değeri kadar bir ücreti, cezai şart talebi olarak talep ve tahsil etme hakkı saklı olacaktır. Kiracı, PIEX ’in bu tür taleplerini, nakden ve defaten, ilk talepte karşılamayı kabul ve taahhüt eder.
17. Kiracı mal ve yolcu taşıdığı takdirde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek hasarlardan kiralayan sorumlu tutulamaz, sorumluluk münhasıran kiracıya ve/veya sürücüsüne aittir.
18. KİRACI, PIEX tarafından, kendisine, genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına, kulüplere üye kaydedilmesine izin verir. Kiracı, PIEX ’e geçmişte vermiş ve/veya verecek olduğu kişisel bilgilerinin yukarıda sayılan benzeri amaçlarla kullanılmak üzere toplanmasına, PIEX grup şirketleri arasında paylaşılmasına ve bu firmalarca işlenmesine, Kiracı aksini belirtmediği sürece PIEX ve/veya grup şirketlerinin kendisiyle SMS, internet,  mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçmelerine izin verir. Kiracı aksini belirtmedikçe, bu madde kapsamında sayılan benzeri amaçlar doğrultusunda, paylaşılmasını, işlenmesini ve kendisine erişilmesini kabul eder. Kiracı veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini PIEX’ in iletişim kanallarından bildirebilir. Kiracının bilgileri hizmet sağlayıcılarıyla (gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmetleri ile), bu firmalar tarafından verilen hizmetler dahilinde kullanılması kaydıyla paylaşılabilir. Kiracını verileri işlenip, bilgiler, kiracı bilgileri açıklanmaksızın, gruplar halinde 3. Kişiler ile paylaşılabilir.
19. Kiracını bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle vasıtayı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde kiracı, kiralayana bahsedilen vasıtayı nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisi tanır. Kiracı vasıtanın kiralayan tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. Kiralayan, vasıtanın geri alınması sırasında vasıtada bulunan nesne veya maddelerin kaybından yada hasarından sorumlu değildir.
20. Kiracı, ödemeleri kredi kartı veya hesaba havale yöntemlerinden biri ile yapacaktır. Ayrıca, cari hesapla çalışan kiracılar ödemelerini fatura karşılığı belirlenen sürelerde yapacaktır. Kiracı, kira bedelini ve sözleşme kapsamındaki diğer bedelleri ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) avans faizi oranının 2 katı tutarınca temerrüt faizi ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.
21. Kiracı, sözleşme süresi sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında ve/veya kiracısı dışında kullanılması veya yasalara aykırı şekilde araç kullanılması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini bildiğini beyan etmektedir.
22. Yazılı olmadığı takdirde bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir değişiklik ya da ek geçesizdir
23. Kiracı, kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde PIEX' in teminat göstermeksizin ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
24. Kiracı kiralamadan kaynaklanan sözleşmesel ve yasal tüm ödemelerin kiralama başında ibraz etmiş olduğu kredi kartından çekilmesini şimdiden muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.
25. Kiracı, kiralayanın defter kayıtlarının ve belgelerinin geçerli yeterli kanuni delil olduğunu peşinen kabul eder.
26. Bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde İZMİR Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
27. İş bu sözleşme 6 (ALTI) sayfa, 27 (yirmiyedi) madde ve bunlara bağlı 33 (otuzüç) alt başlıktan oluşmaktadır, kiracı olarak belirtilen ve aşağıda bilgileri bulunan müşteri, iş bu sözleşmeyi imzalamakla yukarıda belirtilen hüküm ve koşulları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılacaktır.


İletişim

Atıfbey Mah.Etiler Cad No:27 Gaziemir / İZMİR


T:+90 232 251 11 12

F:+90 232 251 30 33

M:+90 532 605 88 15

info@piexrentacar.com

whatsapp